#Creativelife #Digitalmarketing  #Marketing  #Agency


Above the line;
Pazarlama büçesinin medyada yayınlanan reklamlara ait kısmıdır. Buna göre, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, POP malzemeleri gibi harcamalar “below-the-line” olarak adlandırılır.

Adhesion; Bir programın, ilgili hedef kitle bazında izleyicilerinin, tüm izleyicilere oranı. İlgili hedef kitle izleyicilerinin toplam izleyici sayısı içindeki oranı.

Advertorial Reklam / Tanıtıcı reklam; Bir ürün, hizmet veya kuruluşun tanıtıldığı söz, görüntü ve müzik içeren tek bir reklamın canlı veya bant yayınlarda, programın bütünlüğü/gerçekleştiği mekan içinde anlaşmaya göre 60-90 saniye süreler dahilinde ekran üzerinde“advertorial reklam” ibaresiyle yayınlaması olarak ifade edilir. Anlaşılan süre dahilinde firma yetkilisinin veya görevlendireceği bir kisinin ürün/hizmetini detayli olaraktanıtması ve hakkında bilgi aktarması için belli bir senaryoya bağlı kalarak, ilgili program ortamında/ akışınında sunumun yapması şeklinde gerçekleşir

Affinity Index; Bir hedef kitlenin, analiz konusu programdaki izleyici yoğunluğunun, tüm kişiler içinde varolma yoğunluğuna oranı.Programın bu hedef kitle tarafından özellikle tercih edilip edilmediği saptanır.

Alfa Index; Bir kanalın bir programa yaptiği zaman yatırımı ile bu programdan elde ettiği izleyici karının karşılaştırması.

ASP (Average Selling Price); Bir döneme ait (ay, yıl) birim başına net satış hasılatı

A.T.S. (Average Time Spent); İlgili program, reklam kuşağı veya kanalın ortalama izlenme süresi. (TV izleyenler bazında)

A.T.S.  %  =  RATING %  /  REACH %; Average Minute RatingDakika başına düşen ortalama izleyici oranı.
Average Time ViewedOrtalama izlenme süresi. (Tüm evren bazında)

Az Sonra; Bir programın bitişinde yeralan ve akabinde başlayacak programı tanıtan jenerik

Banner; İnternet sayfalarında yer alan küçük, dikdörtgen çoğunlukla hareketli ve tıklanarak bir başka sayfaya ulaştıran reklamlar

Bant reklam / çerçeve reklam; Program yayını esnasında ekrandaki görüntü üzerine, programın bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya kuruluşun reklamının alt yazı geçmek, logosunu göstermek suretiyle yapılması.

BarterTakas. Reklam bedelinin reklamverenin ürettiği mal veya hizmet ile ödenmesi

Below the line; Pazarlama büçesinin medyada yayınlanan reklamlara ait kısmı dışındaki harcamaları.

Beta Index; Bir programın reception share’i (izleyici karı) ile, programın yayınlandığı zaman diliminin, tüm gün tüm TV izleyicisinden aldığı payın karşılaştırılması.

Billboard; Açıkhava reklam panosu

ClutterTV ve radyoda kısa bir sürede üst üste yayınlanan reklam, program tanıtımı, duyuruların toplamı. Kirlilik (reklamın etkinliğini azaltıcı etkisi nedeniyle olumsuz anlamda kullanılır)

Cost Efficiency; Bir medya planı için ulaşım ve frekans hedeflerini dengede tutarak en uygun fiyata en etkili seçimi yapmak

Coverage; Bir programın birkaç bölümünü, birkaç ayrı programı ya da ayrı günleri/zaman dilimlerini “izleyen farkli kişilerin eklenerek toplam kaç kisiye ulaştığını” gösteren erişim değeridir. 

CPP; (Cost Per Rating point)Rating başına düşen maliyetCPP = TOPLAM HARCAMA GRP / RATING CPS-CPP/Sec (Cost Per GRP Per Sec.)  
Bir GRP değerinin bir saniyesinin maliyeti
CPS =  TOPLAM HARCAMA
TOPLAM SÜRE SN     x  GRP
TOPLAM SPOT ADET
CPT(Cost Per Thousand)/CPM(Cost Per Mile)
1000 kişi başına düşen maliyet
CPT/CPM= KAMPANYA MALİYETİ  x 1000
ERİSİLEN KİŞİ

Day After Recall; Ertesi günkü hatırlanma oranı. Bir reklam yayınlanmaya başladıktan 15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranı.

Doğrudan pazarlama; Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü

Efektif Frekans; Mesajin istenilen etkiyi yaratabilmesi için, kaç kere bu hedef kitleye ulaşması gerektiği

Efektif Reach; Medya planının efektif frekans düzeyinde elde ettiği erişim.
Emission ShareBir kanalın, bir programa, toplam yayın süresinden ayırdığı zaman payını verir. Kanalın programa yaptığı zaman yatırımını gösterir.

Etkinlik pazarlamasıGenellikle sponsorluk şeklinde, bir promosyonu bir etkinliğe (yarışma, turnuva, konser) bağlantılandırma

Evren; 
Araştırmanın temsil ettiği nüfus. Evren tahmini, resmi nüfus sayım sonuçları ve veri tabanı araştırmasında elde edilen bilgilere göre yapılmaktadır

Exclusive Reach; Bir kanalı bir zaman dilimi içerisinde en az bir dakika izleyen ve başka hiçbir kanalı izlememiş olan izleyici sayısı.

Eye Tracking; Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu.

Flowchart; Yıllık medya planının şematik gösterimi

FMCG; Fast Moving Consumer Goods. Hızlı tüketim ürünleri.

Green Marketing; Çevreye daha az zararlı ürünlerin geliştirilmesi ve bunun direkt ya da dolaylı bir tüketici yararı olarak sunulması.

GRP (Gross Rating Points); Reklam spotlarının belirli bir zaman aralığındaki toplam (BRü) izlenme oranı

Heavy User; Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok üzerinde kullanan tüketiciler

IMC; Bütünleşik (Entegre) pazarlama iletişimi. Pazarlama iletişiminin tüm öğelerini (reklam, satış tutundurma, PR, doğrudan pazarlama) ayrı ayrı kullanmak yerine sinerji oluşturacak şekilde, tutarlı olarak bir arada kullanılmasını öngören yönetim konseptidir.

Insert; Bir süreli yayının içine katılmak üzere ayrı basılmış, yayınla birlikte ciltlenen veya araya sıkıştırılan dokümanlar.

Jenerik; Filmin başında yer alan ve tanıtıcı bilgileri içeren kısım

Jingle; Reklamda çeşitli ses ve efektlerin uyaklı biçimde dizelenmesiyle oluşturulan basit müzikal yapı

Jenerik Sponsorluğu; Açılan tüm reklam kuşaklarının önünde kanal jingle’i ile birlikte 3 sn ekran paylaşımlı, 5 sn full sponsor görselli, reklam kuşakları çıkışında 5 sn full sponsor görselli, 3 sn ekran paylaşımlı şekilde yapılan sponsorluk uygulamasıdır


Kolektif reklam; Birden fazla markanın kullandığı ortak reklamlar
KonkurReklam verenin çeşitli reklam ajanslarına başvurarak bir reklam ajansı aradığını bildirmesi ve aralarından birini seçebilmesi için örnek kampanya hazırlamalarını istemesi

Lansman; Fransızca lansman (lancement) sözü “tanıtma, ortaya çıkarma” anlamlarına gelmektedir. Lansman sözü yerine dilimizde tanıtım karşılığı bulunmaktadır. Bir ürün/hizmet ya da firmanın belirlenmiş bir konumlandırma ile pazara sürülmesi durumunu, yani tanıtımı ifade eder.

Light User; Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok altında kullanan tüketiciler

Loyalty; Seçilen programın izleyicilerini, o programı izledikleri zamanın uzunluğuna göre gruplandırır. İzleyicinin programa bağlılığını gösterir.

Market Development; Pazar geliştirme. üreticinin mevcut ürünleri için yeni pazarlar veya tüketici grupları bulma yoluyla, rakibe bulaşmadan satışlarını artırma çabası

Market Segmentation; Pazar bölümleme. Heterojen bir pazarı benzer ihtiyaçlar ve isteklere göre homojen kısımlara ayırmak, bölümlemek.

Marketing Mix; Pazarlama karması. ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdan oluşan ve pazarda istenilen tepkiyi yaratmak için kullanılan kontrol edilebilir temel pazarlama değişkenleridir.

Mass Media; Daha çok geniş kitlelere yayın yapan, TV, radyo, basın, outdoor gibi yaygın iletişim araçlarını tanımlamakta kullanılır.

Media Plan; Reklam mesajının doğru hedef kitleye doğru medya ile iletilmesi için tasarlanan plan

Media Strategy; Uygun medya aracılığıyla reklam mesajını tüketiciye etkili şekilde ulaştırmak için geliştirilen strateji

Medium User; Bir markayı veya ürünü ortalama düzeyde kullanan tüketiciler

Non-Commercial Advertising; Ticari olmayan reklamlar. Toplumu veya bazı kesimleri belirli bir konu hakkında bilinçlendirmek üzere bir takım fikirleri kazandırma ya da toplumsal bir davranışı değiştirme amaçlı yapılan reklamlar

OTS (Opportunity To See); Hedef kitledeki bir kişinin reklam spotunu ortalama görme sayısı
O.T.S.  =  GRP  / REACH

Rate Card; Bir iletişim aracının reklam tarifesi, brüt liste fiyatı.

Reach; Bir kanalı ya da programı belirli bir zaman aralığı içerisinde izleyen farklı kişilerin ortalama sayısı ya da evrene oranıdır.

Reception Share; Bir kanalın bir programdan elde ettiği izleyici sayısının, tüm gün yayınlarından elde ettiği izleyici sayısına oranı. Kanalın bir programın yayınından elde ettiği izleyici karlılığını verir.

Sanal 3D Entegrasyon; Ürünün mekana üç boyutlu sanal olarak entegre edilmesi

Sanal Halı Serme; Futbol karşılaşması başlangıcında, devre arası ve sonunda saha görüntüsü yerine logo serme

Sanal Logo 360; Ekranın sağ alt veya üst köşesinde kendi etrafında dönen firma logosu

Sanal Logo Entegrasyon; Firma logosunun mekana sanal olarak yerleştirilmesi

Sanal Reklam; Yayın sinyalini değiştiren elektronik görüntü sistemlerinin kullanılması yoluyla televizyondaki görüntüye, gerçek mekanla bağlantılı olmayan, reklam yerleştirilmesi olarak tanımlanır

Seasonality Index; Mevsimsellik endeksi. Bir marka veya kategori satışlarının mevsimlere veya aylara dağılımının % ifadesi. O döneme ait satış / Yıllık ortalama satış

Share; Bir kanalın, belirli bir zaman aralığı içerisinde, toplam izlemeden elde ettiği pay.

Sinopsis; Bir filmde “neyin anlatılacağını” barındıran metin, senaryonun özet/öykü hali

SOS (Share of Spending); Ürün için yapılan harcamanın, toplam sektör harcaması içindeki payı

SOV (Share of Voice); Ürünün aldığı GRP’nin, sektördeki toplam GRP içindeki payı

Sponsorluk; Yayına konu olan programların veya bu programlarda kullanılan görsel ve işitsel eserlerin üretimi dışında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin kendi adını, markasını, logosunu veya faaliyetlerini tanıtmak amacıyla bir programın finansmanına doğrudan veya dolaylı olarak destek olmaları olarak ifade edilir. (Sunar, Sundu, Devam Ediyor, Devam Edecek. vb. ibareler ile)

SWOT; Bir marka veya şirket için “Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats” unsurlarının irdelendiği analiz türü

Teaser; Ürün ya da üreticiyle ilgili bilgiyi vermeyerek merak uyandırması amaçlanan reklam türü

Tipolojik Ayraç; Önünde kanal jingle’i ile birlikte 3 sn ekran paylaşımlı, 5 sn full sponsor görselli şekilde yapılan sponsorluk uygulamasıdır

Total Rating; Tüm kanallar için ortalama dakika başına düşen izleyici oranı.Dakika başına düşen ortalama toplam izleme.

Voice Over; Dış ses. Reklamda görünmeyen kişinin/sunucunun sesi

WOMM (word of mouth marketing); Ürününüzü veya servislerinizi kullanan tüketicilerin, o ürün veya servis hakkında olumlu tecrübelerini çevrelerine yani potansiyel müşterilere aktarmasıdır. Tüketiciler olumlu tecrübelerini  aktardıkça ürününüzün veya servisinizin pazarlama mesaji ücretsiz, güvenilir ve odaklı bir şekilde yayılır. Pazarlama büçesinin medyada yayınlanan reklamlara ait kısmı dışındaki harcamaları.

Beta Index; Bir programın reception share’i (izleyici karı) ile, programın yayınlandığı zaman diliminin, tüm gün tüm TV izleyicisinden aldığı payın karşılaştırılması.

Billboard; Açıkhava reklam panosu

Clutter; TV ve radyoda kısa bir sürede üst üste yayınlanan reklam, program tanıtımı, duyuruların toplamı. Kirlilik (reklamın etkinliğini azaltıcı etkisi nedeniyle olumsuz anlamda kullanılır)

Cost Efficiency; Bir medya planı için ulaşım ve frekans hedeflerini dengede tutarak en uygun fiyata en etkili seçimi yapmak

Coverage; Bir programın birkaç bölümünü, birkaç ayrı programı ya da ayrı günleri/zaman dilimlerini “izleyen farkli kişilerin eklenerek toplam kaç kisiye ulaştığını” gösteren erişim değeridir. 

CPP (Cost Per Rating point)Rating başına düşen maliyetCPP = TOPLAM HARCAMA GRP / RATING CPS-CPP/Sec (Cost Per GRP Per Sec.)  
Bir GRP değerinin bir saniyesinin maliyeti
CPS =  TOPLAM HARCAMA
TOPLAM SÜRE SN     x  GRP
TOPLAM SPOT ADET
CPT(Cost Per Thousand)/CPM(Cost Per Mile)
1000 kişi başına düşen maliyet
CPT/CPM= KAMPANYA MALİYETİ  x 1000
ERİSİLEN KİŞİ

Day After Recall; Ertesi günkü hatırlanma oranı. Bir reklam yayınlanmaya başladıktan 15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranı.

Doğrudan pazarlama; Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü

Efektif Frekans; Mesajin istenilen etkiyi yaratabilmesi için, kaç kere bu hedef kitleye ulaşması gerektiği

Efektif Reach; Medya planının efektif frekans düzeyinde elde ettiği erişim.

Emission Share; Bir kanalın, bir programa, toplam yayın süresinden ayırdığı zaman payını verir. Kanalın programa yaptığı zaman yatırımını gösterir.

Etkinlik pazarlaması; Genellikle sponsorluk şeklinde, bir promosyonu bir etkinliğe (yarışma, turnuva, konser) bağlantılandırma

Evren; 
Araştırmanın temsil ettiği nüfus. Evren tahmini, resmi nüfus sayım sonuçları ve veri tabanı araştırmasında elde edilen bilgilere göre yapılmaktadır

Exclusive Reach; Bir kanalı bir zaman dilimi içerisinde en az bir dakika izleyen ve başka hiçbir kanalı izlememiş olan izleyici sayısı.

Eye Tracking; Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu.

Flowchart; Yıllık medya planının şematik gösterimi

FMCG; Fast Moving Consumer Goods. Hızlı tüketim ürünleri.

Green Marketing; Çevreye daha az zararlı ürünlerin geliştirilmesi ve bunun direkt ya da dolaylı bir tüketici yararı olarak sunulması.

GRP (Gross Rating Points); Reklam spotlarının belirli bir zaman aralığındaki toplam (BRü) izlenme oranı

Heavy User; Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok üzerinde kullanan tüketiciler

IMC; Bütünleşik (Entegre) pazarlama iletişimi. Pazarlama iletişiminin tüm öğelerini (reklam, satış tutundurma, PR, doğrudan pazarlama) ayrı ayrı kullanmak yerine sinerji oluşturacak şekilde, tutarlı olarak bir arada kullanılmasını öngören yönetim konseptidir.

Savaş İnci – LinkedIN

Creative Director / Advertising Director / Brand Development 

Kaynak: unionmedia

Comments are closed.